back to homepage

Cộng tác với chúng tôi

Quý vị đang quan tâm đến việc cộng tác với chúng tôi ở lãnh vực liên quan mà mình có chuyên môn, kinh nghiệm? Hoặc có những sản phẩm, máy móc hoặc công nghệ phù hợp với NhaDep.net mà công ty Quý vị đang kinh doanh?

Hãy gửi các đề nghị của Quý vị cho NhaDep (Công ty TNHH Phương Bắc) để cùng bàn bạc các khả năng cộng tác của hai bên.

Một số lĩnh vực quý vị có thể cộng tác với chúng tôi:
1. Đăng tải sản phẩm, dịch vụ hay máy móc liên quan tại NhaDep.net
2. Trao đổi dịch vụ
3. Đặt quảng cáo tại NhaDep.net
4. Tài trợ – Liên kết kinh doanh với NhaDep
5. Cộng tác với NhaDep/NhaDep Store để bán sản phẩm dịch vụ tại thị trường Việt Nam
6. Cộng tác với công ty Phương Bắc để bán hàng xuất khẩu (www.export2global.com)
7. Làm việc với chương trình mua hàng xuất khẩu Furniture Sourcing của công ty Phương Bắc